Obchodné podmienky

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.rozkladacialtanok.sk


Stanislav Makula
Gagarinovo námestie 9
040 12 Košice

IČO: 46105689
DIČ: 1030689033

Bankové spojenie: Tatrabanka
IBAN: SK13 1100 0000 0026 1525 8883
Nie sme platci DPH


e-mail: info@rozkladacialtanok.sk
URL e-shopu: www.rozkladacialtanok.sk

1. Kupujúci

Objednávateľ je osoba (spoločnosť), ktorá si vybrala a zaplatila za služby alebo tovar na stránkach www.rozkladacialtanok.sk. Objednávateľ musí v objednávke, resp. pri registrácii presne a pravdivo uviesť adresu doručenia, prípadne iné kontaktné údaje. Objednávka je príkazom pre predávajúceho na realizáciu objednaného tovaru od objednávateľa. Všetky objednávky realizované prostredníctvom e-shopu kupujlacno.sk sú záväzné.

Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu.

2. Dodacia lehota 

Objednávky vytvorené v internetovom obchod www.rozkladacialtanok.sk sú prijímané 24 denne 7 dní v týždni 365 dní v roku. Tovar je štandardne expedovaný Tovar, ktorý je" skladom" je spravidla expedovaný do 3 až 10 pracovných dní od prijatia objednávky, či platby na účet. V iných prípadoch je dodanie tovaru riešené individuálne so zákazníkom. 

Naše dodacie a platobné podmienky platia pre zasielanie na adresu v rámci Slovenskej republiky. Tovar do zahraničia nedodávame.

Upozornenie: Náklady za vrátenie tovaru (poštovné a pod.) znáša v plnej výške zákazník

3. Objednávanie a ceny

Ceny zverejnené na www.rozkladacialtanok.sk sú vždy platné a rozhodujúce pre objednávku, zákazník dostane tovar za aktuálnu cenu v okamihu nákupu. 
Objednávky sú prijímané cez internetový obchod www.rozkladacialtanok.sk, emailom: info@rozkladacialtanok.sk, alebo tel.: +421 905 525 314.

4. Odstúpenie od zmluvy, zrušenie objednávky


4.1 Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy do 7 dní od prevzatia objednávky, a to v prípade, že bola zmluva uzavretá pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku a tovar bol doručený ľubovoľnou prepravnou službou. Ak sa rozhodne kupujúci pre odstúpenie v tejto lehote, je nutné splniť nižšie uvedené podmienky: odoslať list (v písomnej forme na adresu predávajúceho alebo v elektronickej forme na adresu alebo telefonicky) s informáciou o úmysle odstúpiť od kúpnej zmluvy s uvedením čísla kúpnej zmluvy (čísla faktúry), čísla svojho bankového účtu, dáta a svojho podpisu, tovar je nutné doručiť na hore uvedenú adresu predávajúceho spolu s kópiou uvedeného listu; tovar odosielaný späť na adresu predávajúceho musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale, najlepšie nerozbalený, nesmie byť použitý, musí byť nepoškodený a kompletný spolu s kópiou dokladu o zaplatení; tovar sa nesmie posielať na dobierku (v takom prípade nebude vyzdvihnutý); pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru zašleme peniaze za tovar prevodom na kupujúcim uvedený bankový účet, a to najneskôr do 30 pracovných dní po fyzickom obdŕžaní tovaru; hotovosti či zloženkou úhradu poskytnúť nemožno v prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebude kupujúci môcť akceptovať odstúpenie od zmluvy a tovar bude vrátený na náklady predávajúceho späť; predávajúci je v takomto prípade oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady. V prípade, že s tovarom boli kupujúcemu dodané zdarma darčeky, je kupujúci povinný v prípade vrátenia tovaru vrátiť aj tieto poskytnuté darčeky.

 4.2 Zrušenie objednávky je zo strany kupujúceho možné do 24 hodín od potvrdenia objednávky bez udania dôvodu. V tomto prípade je zrušenie objednávky bez storno poplatkov. Kupujúci môže objednávku zrušiť telefonicky alebo e-mailom. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí kupujúcemu storno objednávky e-mailom alebo telefonicky.

4.3  V prípade zrušenia objednávky zo strany kupujúceho neskôr, ako je uvedené v bode 2.5 týchto Obchodných podmienok, je majiteľ obchodu oprávnený požadovať storno poplatok vo výške 30% z celkovej ceny objednávky (na úhradu škody v súvislosti so zaistením objednaného tovaru od dodávateľov a jeho úhradou.

4.4 Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. V takomto prípade kupujúcemu ponúkne náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť, ...).

5. platobné podmienky

Platbu za objednaný tovar je možné uskutočniť nasledujúcimi spôsobmi:
v hotovosti pri doručení tovaru na dobierku (hotovosť preberá pracovník prepravca),

6. Dodacie podmienky

Tovar je možné zákazníkovi odovzdať nasledujúcimi spôsobmi:

osobné odvezený pracovníkom predávajúceho, 
zaslanie prostredníctvom Slovenskej pošty obchodným balíkom, 

Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť na e-mailovú adresu, alebo telefonicky. V prípade poškodenej zásielky je nutné s prepravcom spísať škodový protokol a tento bezodkladne zaslať predávajúcemu.

7. Záručné podmienky


Záručné podmienky sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a záručné podmienky sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení. Doklad o prevzatí tovaru (zaplatení) si dôkladne uschovajte. Ako záručný list slúži nákupný doklad (faktúra alebo bloček r.p.).

Neoprávnená reklamácia:

chyby spôsobené užívateľom počas používania tovaru 
nahradenie spotrebného materiálu (batérie, žiarovky, ...) 
nesprávne a nezodpovedajúce používanie výrobkov 
poruchy spojené s príslušenstvom 
chyby spojené s akoukoľvek vonkajšou príčinou (napríklad nárazom) 
na tovar, ktorému prirodzene zanikla doba reklamácie (napríklad spotrebovanie alebo jeho skonzumovanie)

8.Ochrana osobných údajov


Plne rešpektujeme súkromie svojich zákazníkov, avšak pre vybavenie objednávky potrebujeme niektoré osobné údaje, ktoré budú použité výlučne pre zaslanie objednaného tovaru a pre komunikáciu so zákazníkom. V prípade, že nechcete, aby boli Vaše osobné údaje uložené v našej databáze, môžete si tovar objednať telefonicky, prípadne uveďte v "Poznámke k objednávke" žiadosť o ich vymazanie ihneď po jej vybavení.
Prevádzkovateľ internetového obchodu týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými registráciou pri vytváraní zákazníckeho účtu, nakladá v zmysle "Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov".
Z vyššie uvedeného zákona plynie i povinnosť neposkytnutia získaných osobných údajov tretej strane. Výnimkou je, pri výbere spôsobu doručenia tovaru prepravnou službou, poskytnutie nevyhnutne potrebných údajov externému dopravcovi, za účelom doručenia zásielky.
Podľa § 20 ods. 3 vyššie uvedeného zákona sa prevádzkovateľ internetového obchodu kupujlacno.sk súčasne zaväzuje, že na prianie zákazníka, vymaže neodkladne jeho osobné údaje z databázy internetového obchodu.
Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom - hackerom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

9.Záverečné ustanovenia


Všetky vzťahy vznikajúce medzi Prevádzkovateľom a Objednávateľom sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravovaných týmito Obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka. 
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto zmluvné podmienky meniť v prípade potreby.